เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

อดีตแพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 9

 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รุ่นที่ 9 (ปีการศึกษา 2555-2557)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ศุภกฤษ  สัตตบุศย์

พญ.กษมณฑ์  อร่ามวาณิชย์

พญ.ณัฐสินี  อธินาถรัตนพงศ์

 

นพ.จารุพล  ตวงศิริทรัพย์

       

 

นพ.ทวีพล  ประจักษ์ธรรม

 

นพ.นพนันต์  แก้วสว่าง

 

พญ.สุรางค์  เขียวประเสริฐ

 

นพ.อุดมศักดิ์  ดวงประสพสุข