เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

การนำเสนองานวิจัยในประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ลำดับที่

เรื่อง

ลิงก์เผยแพร่

งานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ (National EMS Forum) ครั้งที่ 11

1

Comparison of using CPR RsQ Assist and conventional chest compression in
medical providers.

Authors: Jenpanitpong C., Viensiew S., Yuksen C., Sittichanbuncha Y.


2

Accuracy of moderate risk criteria in mild TBI to predict positive result on CT brain. Authors: Suk-um P., Meemongkol M., Kreethep W., Yuksen C., Sittichanbuncha Y.

งานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ (National EMS Forum) ครั้งที่ 12

3

การศึกษาเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจและการช่วยหายใจชนิดมือบีบในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
ผู้วิจัย
: วรณี กรีเทพ, ชนกานต์ สุวรรณมะโน, ไชยพร ยุกเซ็น, ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา


4

การศึกษาเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจด้วย Video laryngoscope และ Macintosh laryngoscope ในโมเดลหุ่นท่านั่งที่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณคอ
ผู้วิจัย
: พรหมเพชร นวลพรม, ประยุทธ สุขอุ้ม, มนินา ทิลารักษ์, ไชยพร ยุกเซ็น,
ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

5

The Hero Ramamedic: Mahidol University Emergency Response Team


6

Simulation Training for Paramedic


7

Paramedic Competition in EMS Asia 2018


8

Paramedic Research Project: National and International Presentation