เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

Elective course

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

แพทย์ประจำบ้าน

     ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดให้มีหลักสูตร Elective ในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านสาขาอื่นๆ ที่มีความสนใจในด้านเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน

ระยะเวลาการอบรม
     หลักสูตรจะมีระยะเวลาการอบรมแบบ สองสัปดาห์ และ สี่สัปดาห์ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อรับตารางการอบรม รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ที่สนใจได้

วิธีการเรียนการสอน     ประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่
     - การปฏิบัติงานภายในห้องฉุกเฉิน
     - การบรรยาย (Lecture) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าฟังการบรรยายตามปกติของหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ได้ ตามตารางที่จะแจกให้ขึ้นกับช่วงเวลาที่เข้ามารับการฝึกอบรม นอกจากนี้จะสามารถจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อที่ผู้เข้าอบรมสนใจเป็นพิเศษได้หากมาพร้อมกันหลายคน
     - การดูงานนอกสถานที่/ประชุมวิชาการ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มารับการฝึกอบรม
     - การเชียนบทความ/Present topic แพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีการเขียนบทความและpresent topic อย่างน้อย 1 เรื่อง 

นักศึกษาแพทย์

     ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเปิดให้มีหลักสูตร Elective course สำหรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปี 4-6 ทั้งในคณะแพทยศาสคร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเอง และนักศึกษาแพทย์จากสถาบันอื่นๆ 

ระยะเวลาการอบรม
     หลักสูตร Elective ทั่วไปจะมีสองแบบคือ สองสัปดาห์ และ สี่สัปดาห์ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อขอตาราง และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้องค์ความรู้ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการ หัตถการที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้ความรู้กับผู้ป่วยฉุกเฉินได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ ได้ประสบการการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มเติมมากขึ้นนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ

เนื้อหาของหลักสูตร
     เนื้อหาของหลักสูตรจะอิงตามเนื้อหาที่นักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องรู้ในหลักสูตรปกติ แต่จะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาจากหลักสูตรปกติ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความสนใจของนักศึกษาได้
 

1. ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน ประกอบด้วย การคัดกรอง, waiting area, resuscitation room เป็นต้น
2. neuro emergency
3. cardio emergency
4. cardiac arrhythmiaที่พบในห้องฉุกเฉิน
5. shock
6. airway management (in details)
7. lab investigation in ER
8. หลักการทำbasic procedureในห้องฉุกเฉิน
9. disaster
10. prehospital care
11. respiratory emergency
12. การอ่านเอกซเรย์
13. pediatric emergency, PALS
14. pain management in ED
15. ACLS
16. Electrical injury
17. prehospital care and MCI
18. ศึกษาดูงานพิษงูและสุนัขบ้า ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
19. trauma

แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณวันทนา  พุ่มพวง

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โทรศัพท์ 02-2011484
โทรสาร   02-2012404

 

 

- Elective นักศึกษาแพทย์

- Elective แพทย์ประจำบ้าน