ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณจาก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีเยี่ยมประจำหลักสูตร
1. นศ.นฉพ.สิทธิชัย รัตนสิริคุณ
2. นศ.นฉพ.ปลิศา โคตรสมบัติ
3. นศ.นฉพ.จ่าเอก วรพรต อภิลักขิตกาล
ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมประจำหลักสูตร
1. นศ.นฉพ.ณัฐชา บุญจรัส
2. นศ.นฉพ.กัญญาภัค แซ่จ๋าว
3. นศ.นฉพ.สุภัสสร อัศวโนดม
รางวัลชนะเลิศ การแต่งกลอนไหว้ครู
นศ.นฉพ.อินทิอร ชัยทองคำ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู ประเภทสัญลักษณ์รามาบูชาครู