ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการฝึกอบรม 2563

วันที่ 1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562

📢 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 📢

     ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลารามาธิบดี ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 ซึ่งแพทย์ที่มีความประสงค์ต้องการสมัครแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้องทำการกรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทั้ง 2 เว็บไซต์ ดังนี้

1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  >> https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in <<

2.วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  >>https://tcep.or.th/resident-matching/2563/1<<
   - โดยมีวิธีขั้นตอนการสมัครดังนี้ >>https://tcep.or.th/resident-matching/2563/1/apply<<

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ณ ห้อง ประชุม BoardRoom ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล