ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น ได้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ระดับภาควิชา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุ...

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA  ประจำปี 2561

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเว...

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ อ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา และ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 910 AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย...

พิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Emergency Response Team: Mahidol ERT)

วันที่ 25 มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Pages