ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 25...

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 24 สิงหา...

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ในโอกาสได้รับคำสั่งจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตั้งแ...

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ  ปี 3 ครั้งที่ 6

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 25...

ขอเชิญบุคลากรรามาธิบดี ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 7.30 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

อ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (รุ่นที่ 1) ของภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุม “การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศทางเลือกใหม่การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อคนไทย”

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภายในคณะฯ วันที่ 10 ก.ค. 58  และภายนอกคณะฯ วันที่ 11-12 ก.ค. 58

งานบายศรีสู่ขวัญ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 91...

ด้วยความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว...ER Book for Extern

ด้วยความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว...ER Book for Extern

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ  ปี 3 ครั้งที่ 5

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 18...

วาระน่ายินดี คณะกรรมการประจำคณะฯ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

คุณสมภพ อมาตยกุล (ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้มอบใบประกาศเกียรต...

Pages