You are here

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

     
     
     
     
     

     เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สัมภาษณ์ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเย็น เรื่อง การดูแลสุขภาพก่อนลงแช่ในบ่อน้ำพุร้อนและเรื่อง heat stroke ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน