สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ด้านการศึกษา  (ดูทั้งหมด)

สำหรับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

คู่มือการอบรมจริยธรรมออนไลน์ CITI Program คลิก

แบบฟอร์มการขอจริยธรรม คลิก

เข้าสู่ระบบการขอจริยธรรมออนไลน์ คลิก

ขอทุนวิจัยรายได้คณะ คลิก

การสนับสนุนตรวจ แก้ไขภาษาอังกฤษของบทความวิชาการระดับสากล คลิก

เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ คลิก

การให้เงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล คลิก

 

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

คู่มือการอบรมจริยธรรมออนไลน์ CITI Program คลิก

แบบฟอร์มการขอจริยธรรม คลิก

เข้าสู่ระบบการขอจริยธรรมออนไลน์ คลิก

ขอทุนวิจัยรายได้คณะ คลิก

 

 

CITI Program
CITI ( Collaborative Institutional Training Initiative) Program คืออะไร