สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา (Ophthalmology Fellowship curriculum)

หลักสูตรสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา

     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน

     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาประสาทจักษุ

     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง

     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาอนุสาขาเด็กและตาเข