สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ประกาศ  (ดูทั้งหมด)

ภาควิชาจักษุวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562

ต้นสังกัด

พญ.ณิชา  จารุพานิช

พญ.จันทร์สุดา  นันทโกมล

พญ.ตวงพร  กุลนิรันดร

นพ.ชนกันต์  จารุพนาเวช

นพ.ศิวพจน์  ศรีวรรณวิทย์

อิสระ

นพ.อธิษฐ์  คูวิสิษฐ์โสภิต

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรอบสอง

1.นพ.ศุภณัฎฐ์  ถนอมธีระนันท์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

2. พญ.ศุภวงษ์เดือน  ทองจันทร์  รพ.เพชรบูรณ์

ทั้งนี้ ภาควิชาฯ จะเปิดรับสมัครรอบสอง จำนวน 2 ตำแหน่ง

(ผู้มีต้นสังกัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ผู้สนใจกรุณากรอกเอกสารใบสมัครของภาควิชาให้ครบถ้วน

(ยกเว้นใบ Recommendและผลการตรวจสายตา ให้ส่งวันสัมภาษณ์ได้)

และส่งเอกสารได้ที่ ธุรการภาควิชาจักษุวิทยา อาคาร 1 ชั้น 5 

ภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561  เวลา 15.30 น.

 

กำหนดการสัมภาษณ์รอบสองในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.

 

 ใบสมัครของภาควิชา  Word      PDF

ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)