สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

การสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Prospective Ophthalmology Resident)

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2563   หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2562

ผู้ประสงค์เข้าสมัครรับการฝึกอบรม  กรุณากรอกข้อมูลใน Website      https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านต้องส่งเอกสารมาที่ภาควิชาดังนี้

1. สำเนาใบสอบผ่าน Nation test

2. ผลการตรวจสายตา  คลิกดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นตรวจตา

และเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

3. Curriculum Vitae

4. เจตคติและเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อสาขาจักษุวิทยา

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562

                ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา

ประจำปีการฝึกอบรม 2562  ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาชาวดิศ ภาควิชาจักษุวิทยา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                ผู้สมัครฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศแพทยสภา ที่ 62/2561  เรื่องการกำหนดประเภท สาขาและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ ประจำปีการฝึกอบรม 2562

 

เกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

                ภาควิชาฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประวัติการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์ เป็นต้น และให้ความสำคัญในการตอบสนองการผลิตจักษุแพทย์เพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศไทย ตามที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมฯ

                วิธีการพิจารณา

                1. คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ในด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

                       เกณฑ์การให้คะแนน (สัดส่วนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์)

  • มีต้นสังกัด ตาม MOU                                                         25  %
  • จดหมายแนะนำตัวและข้อมูลการสอบถามผู้ร่วมงานที่ใช้ทุน    15  %
  • ทักษะการผ่าตัด                                                                 15  %
  • ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ      10  %
  • เจตคติและจริยธรรม                                                            10  %
  • บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ                                           10  %
  • ความสามารถพิเศษ                                                              5  %
  • เกรดเฉลี่ย GPA                                                                   5  %
  • เกรดรายวิชาจักษุวิทยา                                                         5  %

 

                2. คณะกรรมการฯ ทำการรวมคะแนน และส่งผลให้หัวหน้าภาควิชาฯ

                * ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด *

การแจ้งผลการพิจารณา

                ภาควิชาฯ จะดำเนินการคัดเลือก และแจ้งผลให้ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบ และราชวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศผลให้ทราบทาง website: www.rcopt.org ภายในวันที่ 10  มกราคม 2562

 

 

 

 

ระบบสมัครของราชวิทยาลัย คลิก