สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

" 12th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 

เวลา 7.30 -16.35 น.

General | Read More

งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องรัตนิน ภาควิชาจักษุวิทยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

General | Read More

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 สำหรับทอดถวาย ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

General | Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กวิน วณิเกียรติ  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาณิน สุวรรณ  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัศรา จงขจรพงษ์  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมศิริ  สุขะวัชรินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วสุ  ศุภกรธนสาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ  โชคทวีศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวฎาการ  วุฒิศิริ

 

 

General | Read More

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา

General | Read More

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล ร่วมทำพิธีเปิด “หอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก” 

General | Read More