สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2562

 

General | Read More

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 11th Neuro- Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้น 9 ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Education | Read More

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 สำหรับทอดถวาย ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

General | Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กวิน วณิเกียรติ, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาณิน สุวรรณ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัศรา จงขจรพงษ์

 

General | Read More

The 35th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress and The 25th Congress of Chinese Ophthalmological Society (CCOS)

Education | Read More

งานประชุมวิชาการ Euretina 2019

5th Sep To 8rd Sep, 2019 Paris, France

Education | Read More