สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)

NO. Authors Title Journal Title
1 Geyman LS, Garg RA, Suwan Y, Trivedi V, Krawitz BD, Mo S, et al. Peripapillary perfused capillary density in primary open-angle glaucoma across disease stage: an optical coherence tomography angiography study. The British journal of ophthalmology. 2017.
2 Bhoomibunchoo C, Yospaiboon Y, Thoongsuwan S, Rojanaporn D, Watanachai N, Jirarattanasopa P, et al. Idiopathic polypoidal choroidal vasculopathy in Thai patients with clinical and angiographic choroidal neovascularization Clin Ophthalmol. 2017;11:317-22.
3 Jongkhajornpong P, Lekhanont K, Siriyotha S, Kanokrungsee S, Chuckpaiwong V. Factors Contributing to Long-Term Severe Visual Impairment in Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis Journal of Ophthalmology. 2017;2017:7.
4 Lekhanont K, Vanikieti K, Nimvorapun N, Chuckpaiwong V. Outcomes of descemet stripping automated endothelial keratoplasty using imported donor corneas BMC Ophthalmology. 2017;17(1):41.
5 Aung T, Ozaki M, Lee MC, Schlotzer-Schrehardt U, Thorleifsson G, Mizoguchi T, et al. Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci Nature genetics. 2017.
6 Vanikieti K, Poonyathalang A, Jindahra P, Bouzika P, Rizzo Iii JF, Cestari DM. Clinical characteristics and long-term visual outcome of optic neuritis in neuromyelitis optica spectrum disorder: A comparison between Thai and American-Caucasian cohorts Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2017;17:87-91.
7 Stapleton F, Alves M, Bunya V. Y, Jalbert I, Lekhanont K, et al. TFOS DEWS II Epidemiology Report Ocul Surf. 2017 Jul;15(3):334-365. doi: 10.1016/j.jtos.2017.05.003. Epub 2017 Jul 20.
8 Prasartritha W, Sukavatcharin S, Tipsuriyaporn B Intravitreal Ranibizumab for Non-Proliferative Idiopathic Macular Telangiectasia Treatment Rama Med J. 2017; 40: 38-47
9 Suwan Y.,Geyman, L. S.,Fard, M. A.,Tantraworasin, A.,Chui, T. Y.,Rosen, R. B.,Ritch, R. Peripapillary Perfused Capillary Density in Exfoliation Syndrome and Exfoliation Glaucoma versus POAG and Healthy Controls: An OCTA Study Asia Pac J Ophthalmol.2017
10 Vanikieti K.,Bouffard M.,Gilbert A.,Rizzo, J. Letter re: Teaching NeuroImages: Acute Parinaud syndrome Neurology. 2017 Oct 24;89(17):1843.
11 Wuthisiri W.,Lai Y. H.,Capasso J.,Blidner M.,Salz D.,Kruger E.,Levin A. V. Autoimmune retinopathy associated with systemic lupus erythematosus: A diagnostic dilemma Taiwan J Ophthalmol. 2017 Jul-Sep;7(3):172-176. doi: 10.4103/tjo.tjo_40_17
12 Suwan Y.,
Jiamsawad S.,
Tantraworasin  A.,
Geyman L.,
Supakontanasan W.,
Teekhasaenee, C.
Qualitative and quantitative evaluation of acute angle-closure mechanisms. BMC Ophthalmol. 2017 Dec 11;17(1):246. doi: 10.1186/s12886-017-0635-8.