สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

CITI Program

CITI ( Collaborative Institutional Training Initiative) Program คือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ 10 สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา เมื่อปี ค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน ได้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้ทราบกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการวิจัย โดยเมื่อเริ่มพัฒนานั้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานวิจัยทางชีวการแพทย์แต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาในปีค.ศ. 2004 จึงได้ เพิ่มเติมเนื้อหาให้เหมาะ
กับผู้ดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ด้วย (Human Subjects Research Social and Behavioral Researchers: HSR-SBR course)
 
    สำหรับผู้วิจัยที่ทำแบบทดสอบ CITI Program เพื่อประกอบการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน กรณีที่ผู้วิจัยทำแบบทดสอบผ่าน CITI Program กำหนดให้ผู้วิจัยต้องมี 3 หัวนี้ ในการทำแบบทดสอบ
 
    1.Human Subjects Research เลือก Biomedical Researchers
 
    2.Good Clinical Practice (GCP)  เลือก Researcher Drug
 
    3.Information Privacy Security เลือก (ตามสถานะบุคคล) 
 
 คู่มือ CITI PROGRAM สำหรับบุคคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (Version 7 March 2017) คลิก
 
 คำแนะนำเกี่ยวใบรับรองการผ่านการศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) คลิก