สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา

1. กระบวนการสนับสนุนงานบริการวิชาการ                  กระบวนการ      มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
2.กระบวนการสนับสนุนงานบริการทางจักษุวิทยา         กระบวนการ      มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ