สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

International Council Of Ophthalmology

ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการสอบ ICO 2019 ดังนี้

Standard Examinations : 24 Aprit 2019

Basic Science : 09.00 - 12.00     

Optic Science :12.00 - 13.30 

Clinical Science: 08.00 - 12 .00 

สถานที่สอบ: ห้อง 621 -623 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

New   ผลสอบ ICO 2019