สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ปีการศึกษา 2563

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1

พญ.ปรมาภรณ์  เหลืองประเสริฐ
พญ.ชนิกานต์ ปรีชาวุฒิเดช
พญ.ชุณหกาญจน์ ตียพันธ์
พญ.ศิรภา วชิรปรีชาพงษ์
นพ.ศศินทร์ หมวกกุล
พญ.ธนพร กฤชเฟื่องฟู
นพ.ปวรุตม์ จรรยาประเสริฐ
นพ.วีรภัทร อุดมวงศ์
 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2

นพ.ศตวรรษ วงศ์ฉายา
พญ.ธนัชพร ตรีทอง
พญ.เบญจมาภรณ์  บริสุทธนะกุล
นพ.อรรถสิทธิ์  โรจนสกุล
พญ.พันธราภรณ์  ตั้งธรรมรักษ์
พญ.ศศิกานต์ ลีละวงศ์
พญ.ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม
นพ.พงศ์เทพ ราชศิริส่งศรี
Dr.Channy Peou
 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3

พญ.วิมพ์วิภา เดียวสุทธิชาติ
พญ.พรภัทรา กลั่นความดี
พญ.นันทินี วิไลนิรันดร์
พญ.พุทธิญา แก้วกรณ์
นพ.ณัฐวัฒน์ อัศววรฤทธิ์
นพ.ปริญญ์ ฮันตระกูล
นพ.เชาว์ เจริญกิจขจร
นพ.นภัส เตชะเลิศไพศาล
 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.วัชราพร  ทองมี
สาขา จักษุประสาทวิทยา
พญ.พันธราภรณ์  ตั้งธรรมรักษ์
สาขา จักษุวิทยาเด็กและตาเข
นพ.ศรายุธ นิจวิถากุล
สาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ.รจพร พฤกษาชลวิทย์
สาขา ต้อหิน
Dr.Lindara Po
สาขา จอตาและวุ้นตา
พญ.ธิติพร  ทองบริสุทธิ์
สาขา จอตาและวุ้นตา
นพ.จิรัฎฐ์  นิ่มวรพันธุ์
สาขา จักษุประสาทวิทยา
นพ.ศิรินนทร์ เหลืองอร่าม
สาขา จักษุประสาทวิทยา
พญ.ปุณยนุช  พิสิฐพยัต
สาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา