สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับจักษุแพทย์
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
งานวิจัย
งานวิจัย
 

You are here

อาจารย์แพทย์

 

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
ศ.นพ.ชัยวัฒน์ ทีฑเสนีย์
หัวหน้าหน่วยต้อหิน
รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ
ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์
หัวหน้าหน่วยจักษุประสาทวิทยา
ผศ.นพ.กิติกุล  ลีละวงศ์
หน่วยจอตาและวุ้นตา
รศ.พญ.อาภัทรสา  เล็กสกุล
หัวหน้าหน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข
ผศ.พญ.วรินทร  จักรไพวงศ์
หัวหน้าหน่วยกระจกตา
อ.นพ.พรชัย  มไหสวริยะ
หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมจักษุฯ
รศ.พญ.เกวลิน  เลขานนท์
หน่วยกระจกตา
รศ.พญ.โสมศิริ  สุขะวัชรินทร์
หน่วยจอตาและวุ้นตา
ผศ.นพ.วสุ  ศุภกรธนสาร
หน่วยต้อหิน
อ.พญ.ดวงเนตร  โรจนาภรณ์
หน่วยจอตาและวุ้นตา
ผศ.พญ.วีรวรรณ  โชคทวีศักดิ์
หน่วยศัลยกรรมจักษุฯ
ผศ.พญ.วฎาการ  วุฒิศิริ
หน่วยจักษุวิทยาเด็กฯ
รศ.พญ.ญาณิน  สุวรรณ
หน่วยต้อหิน
รศ.พญ.ธาริกานต์ สุจิระกุล
หน่วยจอตาและวุ้นตา
รศ.พญ.ภัศรา  จงขจรพงษ์
หน่วยกระจกตา
รศ.นพ.กวิน วณิเกียรติ
หน่วยจักษุประสาทวิทยา
ผศ.พญ.บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์
หน่วยศัลยกรรมจักษุฯ
อ.พญ.บุญทิพย์  ทิพย์สุริยาพร
หน่วยจอตาและวุ้นตา
อ.นพ.ภูริชญ์  เพ็ชร์พิรุณ
 หน่วยต้อหิน
อ.นพ.ธัญญทัต  ผดุงเกียรติสกุล
หน่วยจักษุประสาทวิทยา
อ.นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ
หน่วยกระจกตา
อ.พญ.ธิติพร ทองบริสุทธิ์
 หน่วยจอตาและวุ้นตา