เมื่อผู้ดูแลทำไม่ไหวแล้ว

อ. พญ.วัจนา ลีละพัฒนะ ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 

อ. พญ.ดาริน จตุรภัทรพร ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 
Preferred place of death ... สถานที่(ตาย)นั้นสำคัญไฉน
อ. พญ.นิลวรรณ นิมมานวรวงศ์
 
"ฉันเป็นมะเร็งจริงหรือ"
อ. พญ.นิลวรรณ นิมมานวรวงศ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486