การซักประวัติเรื่องสุขภาพเพศ แพทย์ส่วนหนึ่งมักไม่กล้าสอบถามประวัติเรื่องนี้ เนื่องด้วยกังวลว่...

 

As Thailand experiences the 3rd wave of covid-19 infection and with a record number of daily infections and fat...

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486