ความรู้สำหรับประชาชน
ความรู้สำหรับประชาชน
Healthcare
 
Palliative Care
หลักการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้ป่วย บทความเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย/เรื่องเล่าจากประสบการณ์ และ Common symptoms in palliative care
 
หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง
เพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญสามารถดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองที่มีความซับซ้อนอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
 
การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home healthcare)
หมายถึง การบริหารให้มีการจัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวรายหนึ่ง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้าน
Article: Postgrad
เมื่อผู้ดูแลทำไม่ไหวแล้ว

อ. พญ.วัจนา ลีละพัฒนะ ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

ขอแสดงความยินดี ผศ.พญ.ปณิธี พูนเพชรรัตน์

Open House 2563

OPEN HOUSE

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486