You are here

รับสมัครอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ของประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑๓ อัตรา 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร ๔ ชั้น ๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ๐๒-๒๐๑๑๔๘๖

 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486