You are here

รับสมัครแพทย์อัตราจ้าง

ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
แพทย์อัตราจ้าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแพทย์อัตราจ้างของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๖ อัตรา 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร ๓ ชั้น ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ๐๒-๒๐๑๑๔๘๖

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486