You are here

บุคลากร

 
   
 

นางสาวสุพรรณี ทาทอง

เลขานุการภาควิชา

 

กลุ่มงานสนับสนุนพันธกิจหลัก

นางสาวสมเจตนา ทันใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐฐา จิระพลังสันติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรา อังคณาภิวัฒน์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธนภรณ์ แดงใจ

นักวิชาการศึกษา

นางสาววัชราภรณ์ บุญมี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิรวดี ชุมพล

นักวิชาการศึกษา

   

นายพิสิฏฐ์ ล่ำใหญ่

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

   

กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป

นางวีรวรรณ วงษ์สวรรค์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางเฉลิมขวัญ วิสุทธิสาโร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางนิลาวัณย์ จันใบเล็ก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวนฤมล อุทัยอนุรักษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวศนิวาร ทองจุฑา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวชลาลัย คูสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุธิดา ทัพสุริย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัสสร อิทรามาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุชนา บัวเนตร์

พนักงานสถานที่

 

นางประยูร ปาตั๋ว

พนักงานสถานที่

นางสาวอาริษา เสาเปรีย

พนักงานสถานที่

 

     

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

นางสาววีณา พินิจวัฒนา

พยาบาล

นางสาวศรีนวล หอสกุลชัย

พยาบาล

นางสุมนทิพย์ นาควิจิตร
พยาบาล

นางธาราทิพย์ พุ่มกำพล

พยาบาล

นางพรพิมล โอเจริญ

พยาบาล

นางอัมพิกา ก้องพิศุทธิ์กุล

พยาบาล

นางสาวสุมันตา ตันทวีวงศ์

พยาบาล

นางศรีจันทร์ กัณหาสาลี

นักสุขศึกษา

นางสาวชนาการต์ เจริญพันธ์

นักสุขศึกษา

นายนิสิต เที่ยงสมพงษ์

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวทยากร กิตติชัย

นักจิตวิทยา

นางดวงกมล สายด้วง

นักกิจกรรมดนตรีบำบัด

นางสาวเนตรชนก สิงห์เห

นักวิชาการอาชีวบำบัด (ดนตรีบำบัด)

นางสาวมณีนุช กาเซ็มตีมะ

เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาวไพจิตร อินปัญญา

เจ้าหน้าที่วิจัย

 

นางศศิปรียากานต์ มิ่งวงศ์

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวศศิกานต์ ไพรสน

ผู้ช่วยพยาบาล

 
     
     

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486