You are here

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 / 2553

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 / 2553

              

     คลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์  ร.พ.รามาธิบดี  จัดอบรม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 / 2553 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553  เวลา 9.00-12.00 น. ณ โถงหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี  กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย “การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย” โดย วิทยากรคือ น.ส.กฤษณา กิตติชัย เกมพัฒนาสมอง และ กายบริหารประกอบดนตรี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486