You are here

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ บริจาคเงินเพื่อการศึกษา

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด  บริจาคเงินเพื่อการศึกษา

   คุณวินิดา สันติวราคม  และ  คุณวิชชดา บูลกุล  ผู้แทนจากบริษัทมินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัดมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จำนวน 1,129,000 บาท โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ  และผู้แทนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คือ ผศ.นพ.ประสิทธิ์  กี่สุขพันธ์  หัวหน้าภาควิชา  และ น.พ.พรพจน์  หอสุวรรณศักดิ์  หัวหน้างานกิจการพิเศษ ร่วมเป็นสักขีพยาน  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี

 
 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486