You are here

อบรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 3 / 2553

 

 อบรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน  ครั้งที่ 3 / 2553

   คลินิกเบาหวานครบวงจร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ทั่วไป-เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ
ฝ่ายโภชนาการ ร.พ.รามาธิบดี  จัดอบรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยในคลินิกฯ และญาติ   ในวันที่ 31 สิงหาคม2553  เวลา  7.00-12.00 น. ณ หน้าห้องประชุมอารี  วัลยเสวี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486