You are here

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เดือนสิงหาคม 2555

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เดือนสิงหาคม 2555

    คลินิกผู้สูงอายุภาควิชาเวชศาสตร์คร1อบครัว  ร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ ร.พ.รามาธิบดี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม  2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  เวลา 9.00-12.00 น. ณ โถงหน้าห้องประชุมอารี  วัลยะเสวี  โดยมีกิจกรรม เช่น เกมพัฒนาสมอง  กายบริหารประกอบดนตรี และกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้คือ “การออกกำลังกายแบบจี่กงในวัยสูงอายุ” โดยวิทยากรคือ อ.อินทร์รภัส  ชวัลปัญญาวัฒน์

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486