You are here

อบรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน 3/2555

อบรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน 3/2555

 

 

คลินิกเบาหวานครบวงจร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ทั่วไป-เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยในคลินิกฯ และญาติ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555  เวลา 7.00-12.00 น. ณ โถงหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486