You are here

อบรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

 

       อ.พญ.จิตติมา บุญเกิด  อ.นพ.โสฬส ปลอดภัย  อ.พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร  อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งทีมคลินิกผู้สูงอายุของภาควิชาฯ ซึงประกอบด้วย แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเภสัชกร(งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี) เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ซึ่งจัดอบรมแก่บุคลากรสาธารณสุข  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486