You are here

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี 2557

รศ.ปราณี พลังวชิรา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486