กิจกรรม Research Club ของภาควิชาฯ ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของบุคลากรภาควิชาฯ  ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17  ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิริยานนท์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486