You are here

กิจกรรมวันเบาหวานโลก 14 พ.ย.

 

       กิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486