You are here

ถวายพระพรวันเฉลิมฯ 5 ธันวา

 

   รศ.พญ.ปราณี  พลังวชิรา  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ที่คณะฯจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอารี  วัลยเสวี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486