You are here

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ม.ค. 58

 

      คลินิกผู้สูงอายุภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  ร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ ร.พ.รามาธิบดี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 9.00-11.00 น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมอารี วัลยเสวี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486