You are here

PA ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

  คณบดี: ศ.วินิต พัวประดิษฐ์ ร่วมกับทีมผู้บริหารคณะฯ   และ   หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว: รศ.ปราณี พลังวชิรา พร้อมด้วยทีมบริหารภาควิชาฯ  ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน (Performance Agreement)  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558  ณ ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486