You are here

บริจาคเงิน สมทบกองทุนสังคมสงเคราะห์

 

ครอบครัวเตชะไพฑูรย์สุข โดยนายณัฐดนัย เตชะไพฑูรย์สุข มอบให้ น.ส.สุนีย์ เตชะไพฑูรย์สุข นำเงินจำนวน 2,000 บาท มาบริจาคสมทบกองทุนสังคมสงเคราะห์ของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว อุทิศกุศลแด่นายไพรัช  เตชะไพฑูรย์สุข  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486