You are here

ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 

รศ.พญ.ปราณี พลังวชิรา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุ 60 พรรษา  ที่คณะฯจัดขึ้น   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยเสวี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486