You are here

ถวายพระพรวันเฉลิมฯ 12 สิงหา

รศ.พญ.ปราณี พลังวชิรา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ที่คณะฯจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยเสวี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486