You are here

อบรมครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 25

 

  คลินิกเบาหวาน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับ งานการพยาบาลฯ และ ฝ่ายโภชนาการฯ จัดอบรม ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน เพื่อให้ความรู้การในการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติ   ครั้งที่ 25 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558  ณ โถงหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี  ร.พ.รามาธิบดี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486