You are here

เสวนาวิชาการ นโยบายทีมหมอครอบครัว จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ จัดเสวนาวิชาการ "นโยบายทีมหมอครอบครัว จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" นำโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ (คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข) และ ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ร.พ.รามาธิบดี) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 623 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486