You are here

คณบดีเยี่ยมภาควิชา

 

  • วันที่ 28 ธันวาคม 2558  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว นำโดย รศ.พญ.ปราณี พลังวชิรา หัวหน้าภาควิชาฯ และ ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่แด่ท่านคณบดี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
     
  • วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ท่านคณบดีและทีมผู้บริหาร มาเยี่ยมภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมี รศ.ปราณี พลังวชิรา: หัวหน้าภาควิชาฯ  รวมทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486