You are here

ทำบุญตักบาตร

ภาพโดย: พิสิฎฐ์  ล่ำใหญ่

 

บุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559  ของคณะฯ  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486