You are here

กิจกรรม สุขภาพสูงวัยปลอดภัยจากการหกล้ม

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปฎิบัติงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ จัดกิจกรรม “สุขภาพสูงวัยปลอดภัยจากการหกล้ม” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486