You are here

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะครูแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

     ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะครูแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ณ ห้องคริสตัล 3-4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486