You are here

ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

รศ.พญ.ปราณี พลังวชิรา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ  ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ที่คณะฯ จัดขึ้น  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486