You are here

สัมมนาภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 2561

สัมมนาภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2561

เรื่อง จักรีนฤบดินทร์: โอกาสและความพร้อมทางการศึกษา บริการ และการวิจัยทางเวชศาสตร์ครอบครัว

จัดขึ้นเมื่อ  วันที่ 2 เมษายน. 2561  ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
และ วันที่ 3-4 เมษายน 2561  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486