You are here

ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน

 
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สำเร็จการอบรม ประจำปีการศึกษา 2560  และได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก  ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์   รองคณบดี   รวมทั้งรับมอบของที่ระลึกจาก  รศ.พญ.ปราณี พลังวชิรา  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  ในงานปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2560  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486