You are here

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

     รศ.พญ.ปราณี พลังวชิรา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ที่คณะฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486